آخرین اخبار عدالت اجتماعی

۴۴:۲۷
این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث عدالت اجتماعی، فقر، توزیع درآمد، خصوصی سازی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۱ ۲