آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند 1401

​نرخ سود بازار باز در هفته دوم تیر ماه به 20.3 درصد رسید. بررسی های اماری نشان می دهد این بیشترین میزان نرخ سود در بازار باز در تاریخ برگزاری بازار بوده است. این درحالی است که با وجود افزایش این نرخ اما هم چنان نیاز بانک ها در سطح بالایی قرار داشته و میزان موافقت بانک مرکزی با بسط پول در مرز 60 همت قرار داشته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول تیر ماه رکورد شش ماهه ثبت کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند بررسی معاملات در بازارهای بین بانکی در این مدت نشان می دهد این افزایش می تواند ناشی از رفتار چراغ خاموش بانک مرکزی در برخورد با نیاز بانک ها بوده و این نهاد سعی دارد تا با کاهش بسط پول دربازار باز به نوعی نرخ بهره را در بازار شبانه ارتقا دهد.
در هفته پنجم خرداد 1401 کاهش سطح عملیات در بازار باز همچنان تداوم داشته و به حداقل خود در سال جاری رسید. اتفاق مهم دیگر در این بازار رکوردزنی نرخ سود در این معاملات بوده که به قله شش ماهه رسیده است.
بانک مرکزی در هفته دوم خرداد امسال، 74 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار باز منتشر شده که نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته است. مهم ترین اتفاق در این بازار رشد نرخ سود در بازار باز بوده که در حدود 19.10 درصد بوده است. بالاترین نرخ سود در 15 هفته گذشته.
خالص جذب پول بانک مرکزی در بازار باز به بیشینه خود در 5 ماه اخیر رسید. به طور کلی روندمعاملات در بازار بین بانکی تا هفته اول خرداد نشان می دهد مسیر سیاست بانک مرکزی دربازار باز انقباضی شده و بحران مالی بانک ها رو به کاهش بوده است.
روند بسط پول در بازار باز در هفته منتهی به 3 خرداد ماه مسیری نزولی داشته و در سطح 75 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. این درحالی است که در بازار بین بانکی بانک مرکزی هیچ بسط پولی را ثبت نکرد.
روند بسط پول دربازار باز مسیری کاهشی قرار گرفته و بسط پول در بازار بین بانکی نیز روندی نزولی پیدا کرده است. با توجه به پذیرش صد درصدی اوراق در بانک مرکزی می توان گفت ریشه کاهش تزریق پول در بازار باز به کمتر شدن بحران نقدینگی بانک ها مرتبط بوده است.
۱