آخرین اخبار بازار اولیه حراج اوراق

در هفته منتهی به 12 مهر خرید اوراق بدهی دولتی در سطح پایین خود باقی ماند. نکته ای که البته نشان از کاهش درآمدزایی دولت در این بازار دارد .اما نکته دوم در این هفته سهم صفر بانک ها در خرید اوراق از دولت بوده است. رویدادی که برای دومین هفته متوالی رقم خورده و علامتی از عدم تمایل یا عدم توانایی بانک ها در خرید اوراق دولتی را در بر داشته است.
حراج نوزدهم اوراق بدهی دولتی با سهم صفر بانک ها در معاملات همراه بود. نهایتا در هفته اخیر به روایت وزارت اقتصاد، سطح خرید اوراق کاهش قبل توجهی داشته و تقریبا در کمترین سطح خود در بازه برگزاری بازار اولیه امسال بوده است.
آمار و ارقام بانک مرکزی در هفته منتهی به 24 شهریور ماه نشان از بهبود شرایط مالی بانک ها داشته است. سهم معاملات اوراق بدهی در این نهادها صعودی شده و در بازار باز نیز تقاضا کاهش داشته است. برخی کارشناسان دوعامل اصلی را ریشه این اتفاق دانسته که مهم ترین آن تزریق 6 همتی از سوی دولت بوده است.
در هفته هفدهم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در 24 شهریور ماه، سه اتفاق مهم در بازار به ثبت رسیده که در مهم ترین آن ها نرخ سود موزون دومین رکورد خود در سال جاری را ثبت کرده است. این رکورد بیشتر به علت مشارکت بالاتر بانک ها در بازار و تداوم خرید پایین بورسی ها در این معاملات بوده است.
سطح مشارکت بورسی ها در بازار اولیه منتهی به 16 شهریور ماه کاهش قابل توجهی داشته است.این در حالی است که نرخ سود برخی اوراق عرضه شده در بالاترین سطح تاریخ برگزاری این معاملات قرار داشته است. برخی تحلیل‌گران این اقدام بورسی‌ها را ناشی از انتظارات بد برجامی در موقعیت اخیر قلمداد می کنند.
در بررسی حجم مشارکت بانک ها و بورسی ها در تامین کسری بودجه دولت مشاهده می شود رشد نقطه ای خرید اوراق از سوی بورسی ها بیش از 500 درصد بوده است. در مقابل سطح خرید اوراق در پایان مرحله شانزدهم از سوی نهادهای مالی 8.5 درصد افت داشته که عمده دلیل آن وضع بدنقدینگی در بانک ها به شمار می آید.
رکورد تاریخی نرخ سود اراد عرضه شده در بازار اولیه و عبور آن از مرز 22 درصد اتفاق مهمی در هفته های اخیر تلقی می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند این رشد در ادامه تایید دولت در راستای افزایش چراغ خاموش نرخ هدف بین بانکی در کشور بوده که طبعا مستلزم تغییر چیدمان کریدور در این شاخص خواهد شد.
بازار اولیه برای دومین هفته متوالی اوراق با نرخ سود بالاتر از 22 درصد را فروخته است. این عمل موجب شد تا حجم فروش اوراق دولتی از مرز 2 هزار میلیارد تومان فراتر رود و در سطح بالایی قرار بگیرد. بررسی های آماری نشان می دهد سطح بالای 22 درصد نرخ سود در بازار، اتفاقی کم سابقه بوده است.
در مجموع دوازده مرحله حراج اوراق بدهی دولتی تقریبا 27 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شده که سهم بورسی ها از این بازار حدودا 60 درصد بوده است. با این وجود روند معاملات نشان از مسیر کاهشی مشارکت مشتریان در بازار اولیه داشته است.
سه اتقاق مهم در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نشان از احتمال شکل گیری وضعیت وخیم در بازار اولیه داشته است. در این بازار باوجود رشد نرخ سود موزون در مقایسه با هفته قبل اما حجم معاملات افتی 94 درصدی داشته و در کف 1401 قرار گرفته است. موضوعی که یک سر آن به وضعیت وخیم نقدینگی در بانک هابر می گردد.