آخرین اخبار سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی

بررسی های آماری از وضعیت تسهیلات بانکی در کشور نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده ها در 4 استان کشور بالاتر از مرز 100 درصد بوده است. به عبارتی دراین استان ها سهم تسهیلات بیش از سپرده ها بوده این در حالی است که در مجموع این نسبت معادل با 82.7 درصد به ثبت رسیده است.
تسهیلات بانکی در آذر ماه امسال حدودا هزار و 200 میلیارد تومان بیشتر از سال قبل شده و 32.7 درصد افزایش داشته است. این رشد در بخش سپرده ها برابر با 31.5 درصد بوده و در نهایت کل سپرده های بانکی را در این مقطع به 6 هزار و 650 همت رسانده است.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
۱