آخرین اخبار نرخ سود اوراق بده یدولتی

در هفته چهارم خرداد 1401 حجم خرید اوراق به کمترین سطح خود در سال جاری رسیده است. این کاهش هم سو با افت نرخ سود موزون در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد تمایل بانک ها به تاریخ سررسید اوراق بیشتر از نرخ سود بوده است.
روند نرخ سود بین بانکی در هفته اول اردیبهشت در سال 1401 مسیر صعودی خود را ادامه داده و به سطح بالایی رسید. تعمیم این بررسی در نرخ سود وام مسکن اما نشان از روند کاهشی این شاخص در میان بازارهای مالی هفته اخیر داشته است.
درنیمه آذر بورسی ها در خرید اوراق از بانک ها پیشی گرفته و نهادهای مالی برای دومین هفته متوالی هیچ مشارکتی در بازار اولیه ثبت نکردند. روند حجم کلی معاملات نیز نشان می دهد تمایل مشتریان از خرید در این بازار مسیری کاهشی داشته است.
بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در هفته دوم آذر برگزار شده که طی آن 758 میلیارد تومان ارواق به فروش رسید. بررسی آمارها دراین هفته نشان می دهد بانک ها هیچ مشارکتی در خرید اوراق در این هفته نداشته اند.
۱