آخرین اخبار نرخ سود بازار بانکی

در عملیات بازار باز نیمه شهریور ماه نرخ سود در کانال 21 درصد ثابت ماند. مرور آمارها نشان می دهد این نرخ در مقایسه با قبل سطح بالایی به شمار می آید. اتفاق مهم دیگر در این مقطع، رکورد زنی تزریق پول در بازار بین بانکی و عبور از مرز 30 همت بوده است.
نرخ سود در غالب بازارهای مالی هفته دوم مرداد نزولی بود. بانک مرکزی به منظور اهداف پولی خود نرخ بهره را کنترلی تر کرده و این شاخص را 0.5 واحد درصد تنزل داد. در ادامه نرخ سود بازار باز نیز 1.5 واحد درصد افت را در این هفته تجربه کرد.
​نرخ سود بازار باز در هفته دوم تیر ماه به 20.3 درصد رسید. بررسی های اماری نشان می دهد این بیشترین میزان نرخ سود در بازار باز در تاریخ برگزاری بازار بوده است. این درحالی است که با وجود افزایش این نرخ اما هم چنان نیاز بانک ها در سطح بالایی قرار داشته و میزان موافقت بانک مرکزی با بسط پول در مرز 60 همت قرار داشته است.
آمارها و شنیده ها از وضیعت بازار بین بانکی خبر از یک ناهماهنگی داشته است. شنیده ها می گویند نقدینگی در بازار بین بانکی رشد کرده و آمارها نشان می دهد نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر صعودی خود در هفته های گذشته به بالاترین سطح 5 ماهه رسیده است.
​نرخ سود در هفته چهارم خرداد 1401 در سه بازار رکورد زد. وام مسکن، بازار باز و بازار بین بانکی. در همین رابطه بررسی ها نشان می دهد نرخ سود بین بانکی و بازار باز به بالاترین سطح خود در 5 ماه اخیر رسید.
در هفته سوم خرداد 1401 نرخ سود وام مسکن به کانال 27 درصد رسیده و رکوردزنی کرد. این روند در سایر بازارهای مالی این مقطع نیز صعودی بوده و همراه با ثبت رکوردهای بالایی بوده است. بازار باز و بازار بین بانکی از مثال های دیگر این معاملات بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی اردیبهشت 1401 رکورد 5 ماهه زده و به 20.57 درصد رسید. این در حالی است که هدف بانک مرکزی سقف 20 درصدی بوده و این نهاد با بهبود شرایط نقدینگی بانک ها بسط پول در بازارهای مالی را کاهش داده بود.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت 1400 در مرز 20.45 درصد قرار گرفت. مقایسه این شاخص با هفته گذشته نشان می دهد تغییر قابل توجهی در این متغیر ثبت نشده و روند این متغیر تقریبا ثابت بوده است.
روند نرخ سود بین بانکی در هفته اول اردیبهشت در سال 1401 مسیر صعودی خود را ادامه داده و به سطح بالایی رسید. تعمیم این بررسی در نرخ سود وام مسکن اما نشان از روند کاهشی این شاخص در میان بازارهای مالی هفته اخیر داشته است.
بررسی نرخ سود در آخرین هفته فروردین 1401 نشان از مسیر صعودی این شاخص در غالب بازار های مالی داشته اشت. دراین میان نرخ سود وام مسکن و نرخ بهره از مهم ترین بازارهای افزایشی در این مقطع بوده اند
۱ ۲