آخرین اخبار نرخ سود بسط پول

در آخرین هفته اردیبهشت ماه 1401 روند نرخ سود در بازارهای مالی دو بازار رکورد مهمی را به ثبت رسانید. اولین مرحله بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نیز در هفته اول خرداد برگزار شده و نرخ سود اوراق عرضه شده در این بازار بالاترین سطح را در مقایسه با دو سال گذشته داشته است.
نرخ سود در بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی به کف دو ساله رسیده و در کمترین سطح خود از سال 1400 تا کنون قرار گرفته است. بررسی نرخ سود ها نشان می دهد در هیچ کدام از بازاهای مالی این شاخص ها افزایشی نبوده اند.
نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اسفند روندی نزولی داشته و در سطح 20.3 درصد قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد در مدت زمان سپری شده از عملیات کاهشی نرخ بهره از ابتدای زمستان تاکنون، با وجود رشد 50 درصدی بسط پول در بازار باز و کاهش 1.15 واحد درصدی نرخ سود در بازار باز، نرخ بهره تنها 0.8 واحد درصد افت داشته است.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته پایانی بهمن حاوی رکوردهای مهمی بود. در مهم ترین آن نرخ سود بین بانکی در این بازار با تداوم روند نزولی خود در پایین ترین سطح 4 ماه اخیر قرار گرفت و نسبت به هفته قبل 0.05 واحد درصد کاهش پیدا کرد.
نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی دی ماه به کمترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید. این کاهش در اثر سیاست دستوری دولت به بانک مرکزی صورت گرفته و به عقیده برخی تحلیلگران می تواند نقش فزاینده در تورم کشور داشته باشد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم آذرماه از رکورد خود فاصله گفته و به نظر می رسد پس از برخورد به سقف یکساله قصد کاهش دارد. آیا این کاهش مطمئنا منجر به کاهش تورم خواهد شد؟
نرخ سود در ابتدای هفته دوم آذر ماه به رکورد خود در تاریخ بازار باز رسید. این عملیات اما در حالی به ثبت رسید که هنوز موعد اوراق خریداری شده در هفته قبل توسط بانک مرکزی فرا نرسیده بود. در واقع بانک مرکزی زودتر از موعد همیشگی اقدام به بسط پول در بازار باز کرده تا مانع افزایش بیش از پیش نرخ بهره بین بانکی شود.
۱