آخرین اخبار نرخ سود موزون بانک مرکزی

سه اتفاق مهم در عملیات بازار باز منتهی به 11 بهمن ماه حاکی از احتمال تغییر در سیاست های بانک مرکزی را دارد. باوجود آن که در این معاملات، تزریق پول در بانک ها به سطح بی سابقه رسیده بود، اکنون سطح موافقت بانک مرکزی با تزریق پول در کف دوماه ایستاده و علامتی از سیاست انقباضی این نهاد را در بر دارد.
رسوب نقدینگی در عملیات بازار باز در بانک ها به حداکثر خود رسیده و رکوردی بی سابقه راثبت کرد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری می تواند با بالا بردن پایه پولی در کشور موجب رشد تورم شود.
در هفته سوم مهر کل تزریق پول در بانک ها ریزشی 30 همتی را نسبت به یک ماه قبل داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که نرخ سود مداخله بانک مرکزی همچنان بالاست. تحلیل گران دو رویکرد متضاد را در بیان علت این اتفاق بیان می کنند.
در هفته دوم مهر ماه تزریق پول در بانک ها برای نخستین بار رشد هفتگی مثبت را در یک ماه اخیر تجربه کرده است. طبق داده های بانک مرکزی در این مقطع مجموعا 74 هزار میلیارد تومان نقدینگی بسط داده شده که غالبا تحلیلگران آن را در راستای تداوم وضعیت مازاد تقاضای بانک ها قلمداد می کنند.
تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها باوجود رکورد زنی در هفته پایانی مرداد اما کاهشی 16 درصدی را در ابتدای شهریور ماه رقم زده است. این در حالی است که نرخ سود موزون مداخله بانک مرکزی در این نهادها صعودی شده و دومین رکورد خود در سال جاری را به ثبت رسانید. اتفاقی که می تواند علامتی از رشد نرخ بهره بین بانکی در سیاست اخیر بانک مرکزی باشد.
بررسی معاملات بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی نشان می دهد تزریق این نهاد در بانک ها به مراتب افزایش پیدا کرده و اکنون به مرز 95 همت رسیده است. این بالاترین میزان تزریق پول بانک مرکزی در سه ماه و نیم اخیر بوده اما نرخ سود همچنان بالاست. برخی تحلیل گران این رشد بالا را به رشد تقاضای بانک ها در بازار مرتبط می دانند.
۱