این روایت‌ها تا چه اندازه صحیح و بیان‌گر واقعیت روابط میان پیروان این ادیان است؟ آیا دین تنها عامل اختلاف میان انسان‌هاست؟