به گزارش اکوایران، روازاده در سال‌های اخیر اظهارنظرهای متفاوتی درباره کرونا، واکسیناسیون و حجامت داشت.

او کیست و چطور توانسته بود پروانه نظام پزشکی بگیرد؟ آیا باطل شدن حکم او به معنای تشدید نظارت بر افراد مشابه روازاده است؟ 

این گزارش را ببینید.


پدران خودخوانده؛ فرق عالم و رمال