گفته‌های او را پیشتر وحید شریعت، روانپزشک هم تایید کرده بود.