به گزارش اکوایران، موفقیت شرق آسیا در رشد و توسعه اقتصادی چیزی شبیه به معجزه است.

مالزی به عنوان یک قطعه از پازل توسعه شرق آسیا چگونه عمل کرده؟