گفتگوی کامل را در سایت اکوایران با عنوان «مهندس نقدینگی داریم؟» مشاهده کنید.