رقیبان این حوزه که در این چند سال آزمون‌هایشان را پشت‌سر گذاشتند و سعی در افزایش بهای عضویت خود کردند، آیا با ورود صدا و سیما به این حوزه تغییری در روند خود ایجاد خواهند کرد؟