ارتباط ارز ۴۲۰۰ با پایه پولی چیست؟

زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد.

مشروح این گفتگو را در اینستاگرام ببینید.