گزارش مرکز پژوهش های مجلس از این شاخص، حکایت از این دارد که ایران بالاترین وضعیت باز بودن تجاری را در سال ۲۰۱۸ با شاخص ۶۵ درصدی تجربه کرده. روند نزولی تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ و افزایش حجم تجارت در این سال ها از عوامل موثر و مهم در به دست آمدن این شاخص در سال ۲۰۱۸ بوده.  

همچنین در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، روند مناسب و رضایت بخشی برای افزایش میزان تطابق کالاهای متنوع صادراتی ایران با نیازهای وارداتی طرف های تجاری شکل نگرفته. در این سال ها تمرکز صادرات کالایی کشور به سمت صادرات تعداد بیشتری از کالاها متمایل شده و عمده ارزش صادرات ایران مربوط به کالاهای بدون فناوری و فاقد پیچیدگی بالا بوده.