به باور فرشید شکر خدایی - رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران - کشور برای تامین آب مورد نیاز در هر سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی با مشکل مواجه است؛ اما اگر اصلاحات مورد نیاز در این شبکه انجام شود، دیگر نگرانی برای آب شرب ۸۰ میلیون ایرانی نخواهیم داشت.

از نگاه سجاد فتاحی - جامعه‌شناس و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی - نیز شاید اولین گام برای عبور از این شرایط، اصلاح نظام حکمرانی آب در بطن قانون اساسی است.