حالا که قیمت بنزین در آذر امسال معادل قیمت بنزین قبل از افزایش قیمت سال ۹۸ شده است، احتمال جهش وجود دارد. حالا که احتمال افزایش ناگهانی وجود دارد، اگر دولت همچون سنوات دور به افزایش پلکانی روی آورد، چه می‌شود؟ در این سناریو اگر قیمت بنزین فقط پنج درصد، یعنی ۱۵۰ تومان افزایش یابد، مرور می‌کنیم که چه مقدار درآمد برای دولت ایجاد می‌شود.