مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است که حکومت در مواجه با این مشکلات عموما تحلیلی ارائه نمی‌کند و حتی در صورت ارائه تحلیل نظری متفاوت از دیدگاه عموم جامعه به مسائل دارد.