به گزارش اکو ایران، روند تورم تولیدکننده را بانک مرکزی در شاخه های مختلف ترسیم کرد. بانک مرکزی که به تازگی وضعیت تورم را به انتشار گذاشته اکنون تغییرات رشد قیمت ها در سمت هزینه های تولید را نیز اعلام کرده است.

تورم تولیدکننده در ادبیات اقتصادی عموما به رشد هزینه های تولید اطلاق می شود. به همین علت برخی از تحلیل گران معتقدند رشد هزینه ها می تواند در ادامه به رشد قیمت مصرف کننده کننده نیز منجر شود. این شاخص در بهمن ماه مسیر صعودی داشته و بیشتر از ماه قبل شده است.

تورم

رشد 3.7 درصدی تورم تولیدکننده

تورم تولیدکننده بهمن ماه امسال برابر با 3.7 درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شد. این شاخص به معنای آن است که هزینه های تولید در بهمن ماه نسبت به ماه قبل خود حدودا 3.7 درصد بیشتر شده است. بررسی اجزای تورمی در این مقطع نشان می دهد در بخش «صنعت» تورم ماهانه تولیدکننده بیشترین سطح را داشته و برابر با 6 درصد رقم خورده است. به عبارت دیگر بیشترین رشد ماهانه هزینه ها در بخش صنعت بوده است. «هتل و رستوران» و «کشاورزی» نیز دو بخش دیگری بوده که در این مقطع رشد تورم را تجربه کرده است. داده های این نهاد نشان می دهد هم سو با رشد ماهانه تورم در کشور، تورم نقطه ای نیز مسیر صعودی را سپری کرده است.

تورم نقطه ای 37.9 درصدی تورم تولیدکننده

مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده در کشور با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان از رشد 37.9 درصدی هزینه های تولید در این مقطع داشته است. افزایش تورم نقطه ای در این مقطع به معنای آن است که روند هزینه تولید در ایران مسیری صعودی را نسبت به قبل پیدا کرده است.

در این میان هزینه تولیدکننده در بخش هتل و رستوران بیشترین رشد را داشته که برابر با 80.4 درصد به ثبت رسیده است. کشاورزی و جنگلداری نیز با تورم 57.5 درصدی دومین رکورد را در این سال ثبت کرده است.

طبق داده های بانک مرکزی در تمام شاخه های تورمی، تورم نقطه‌ای تولیدکننده در کشور مسیر صعودی خود را تداوم بخشیده و اکنون به مرز 38 درصد رسیده است. بررسی ها نشان میدهد تورم هزینه های تولید چه از منظر ماهانه و چه از سمت نقطه ای مسیر صعودی داشته است. این موضوع به نوعی نشان از احتمال انتقال افزایش قیمت ها به سمت کالاها و خدمات مصرفی را دارد.

تورم