خاندوزی می گوید این موضوع کمک خواهد کرد تا موتور تورم که از محل کسری بودجه به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، کنترل شود.