وی افزود: بخش دیگر آن به یمن فرصتی که در تهدید های خارجی وجود دارد، در این ایام محقق می شود و مسیر جدیدی برای مشارکت فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت نفت است.