هژیر ضیایی جم، مدیر عامل مزرعه خوراک سالم معتقد است قیمت گذاری دستوری پیامدهای منفی زیادی برای این بازار داشته و حتی بهره وری در این بازار را پایین آورده است.

او در این باره بیشتر توضیح می دهد.