علیرضا مروت پور، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان های حجیم و نیمه حجیم می گوید: کرونا ذائقه مصرف نان در بین جوانان را تغییر داد و بسیاری از آنها به نان های سرد به جای نان های گرم تمایل پیدا کردند.

او اما در عین حال می گوید با وجود چنین تغییر ذائقه ای در بین جوانان، مشکلات اقتصادی مانع از افزایش تولید این محصول شده است.