از همین رو این سوال مهم وجود دارد که چرا با وجود فاصله داشتن ظرفیت تولید داخلی نسبت به میزان مصرف شیر در کشور، در بعضی مقاطع مثل امسال با کمبود شیرخشک و‌ حتی سهمیه بندی روبرو می شویم؟

هانی تحویل زاده، رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک از پشت صحنه کمبود شیرخشک در ماه های گذشته می گوید.