او که در نشست «تداخل نهادی در نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران» در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد، گفت: «طرح آمایش سرزمین تهیه نکردند و طرح کالبدی ملی بدون روح شد؛ باید این روح می‌بود تا ترجمان رخ می‌داد.»