سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی معتقد است تورم علت العلل تمامی مشکلات اقتصاد ایران است.

او درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور می‌گوید:« در دنیا به تعداد زیادی کشور فقیر وجود دارد، تعداد زیادی کشور پیر نیز وجود دارد اما احتمالا ایران اولین کشور فقیری است که در حال پیر شدن است.»

او در عین حال بر این نکته تاکید دارد که درد اقتصاد ایران با مدیریت قابل حل است.