مجتبی توانگر در توئیتی گفته بود که دولت با فروش بالای اوراق بدهی در بورس، در حال نابود کردن سرمایه های مردم است.

فرابورس در شبه جوابیه ای عنوان کرد که دولت از شهریور تا امروز حتی ریالی، اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته است.

اما این دو در کنار هشدار همتی در خصوص استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی از طریق فشار به بانک ها، یک نکته را به ذهن متبادر می کند: آیا آمار پایه پولی در مهرماه قرار است زنگ خطری باشد برای فعالان اقتصادی و مردم؟