نجفی عرب افزود: تولید نفت ایران که در بهار گذشته ۲/۷ میلیون بشکه بود در آبان همان سال به سه میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در روز رسید. اما از آن زمان به بعد رشد تولید نفت متوقف شده و عامل نفت هم دیگر برای افزایش تولید ناخالص داخلی نقشی ایفا نکرد.