بانکداری ایران از استاندارد های بین المللی و بروز جهانی فاصله زیادی دارد.


احسان راکعی از فاصله داشتن صنعت بانکداری ایران با استاندارد های بین المللی به همراه سود سازی بی کیفیت بانکها و ناترازی بانک ها در چند ساله اخیر صحبت می¬کند و این دو موضع را به عنوان دو ایراد بزرگ صنعت بانک¬داری در ایران مطرح می¬کند.


با بررسی صورت جریان وجه نقد بانکها پی به اختلاف میان سود شناسایی شده با ورود پول و جریان نقدی بانک می بریم.


بانکها در ایران ذخیره گیری نامناسبی دارند و در بحث کفایت سرمایه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می¬کنند.


احسان راکعی کسری نقدینگی بانک ها را عامل موثری برای ناترازی در بانک داری ایرانی می¬داند و برای صنعت بانکی ایران به دلیل تخلفات و سود سازی های بی کیفیت آینده خوبی را برای سرمایه گذاری متصور نیست.


همچنین در مورد احیای برجام و تاثیرات آن روی این حوزه صحبت هایی را مطرح کرده است.