به گزارش اکو ایران، تابلوی بانک مرکزی در پایان تابستان امسال، به روز شد. در این آمار وضعیت تغییرات قیمت مسکن تهران به تفکیک هر منطقه تصویر شده و روند آن به نوعی نشان دهنده تغییر قیمت مسکن در پایتخت محسوب می شود.

براساس داده های بانک مرکزی در آخرین ماه تابستانی کشور، سرعت رشد قیمت ها در کشور مسیری نزولی داشته اما این روند در بخش اجاره هم داغ است.

کاهش تورم مسکن تهران در پی افت معاملات

در شهریور ماه امسال متوسط قیمت مسکن تهران با رشدی 1.1 درصدی به 43 میلیون و 220 میلیون تومان رسید. مقایسه این شاخص با ماه های قبل نشان می دهد سرعت رشد قیمت ها در کشور نسبت به ماه های قبل روندی کاهشی داشته که البته این موضوع را برخی تحلیل گران در ادامه افت فروش مسکن درشهریور قلمداد می کنند. در همین رابطه بانک مرکزی اعلام کرد تعداد معاملات مسکن در کشور برابر با 6 هزار و 33 واحد بوده که در کمترین سطح 5 ماه اخیر قرار گرفته است. اما با وجود کاهش رشد تورم در خرید و فروش یک متر مربع آپارتمان مسکونی تهران ، روند رشد قیمت اجاره در کشور صعودی بوده و سرعت رشد آن تداوم داشته است.

تورم

رکوردزنی تورم اجاره در کشور

براساس داده های بانک مرکزی تورم ماهانه اجاره تهران برابر با 4.6 درصد در شهریور ماه بوده و تغییری را با ماه قبل خود نداشته است. این ثبات روند تورم اجاره در مناطق شهری نیز به چشم می خورد و در آخرین ماه امسال برابر با 4.7 درصد رقم خورده است.

بررسی روند تورم ماهانه اجاره در ماه های اخیر نشان می دهد این شاخص در مرداد و شهریور به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است. 

باوجود رکورد زنی ها در تورم ماهانه بانک مرکزی در خصوص اجاره اما تورم نقطه ای در این حوزه تقریبا کاهش پیدا کرده است. درهمین خصوص تورم نقطه ای تهران در شهریور ماه امسال برابر با 40.5 درصد ثبت شده که از ماه قبل خود کمتر شده است. این شاخص در نقاط شهری هم معادل با 46.8 درصد رقم خورده که کاهشی 4 واحد درصدی داشته است.

مقایسه این آمارها با داده های مرکزآمار نیز نشان دهنده آن بوده که روند تورم ماهانه اجاره در بانک مرکزی همواره بالاتر از این شاخص در تابلوی مرکز امار بوده اما روند آن ها تقریبا یکسان بوده است.

روند صعودی تورم ماهانه اجاره در مرکز امار

مرکز آمار تورم ماهانه اجاره در مناطق شهری را 3.5 درصد اعلام کرد. سطح  بالایی که ضمن افزایش نسبت به ماه قبل اما هنوز کمتر از مرز اعلام شده از سوی بانک مرکزی بوده است.

برخی این اتفاق را در ادامه اختلاف مسیر محاسبه این شاخص ها در این دو مرکز می دانند. 

در نهایت آن چه در هر دو روایت آماری از اجاره کشور مشاهده می شود خیز افزایش قیمت ماهانه در نقاط شهری و تهران همچنان بالا بوده که البته می تواند مهم ترین عامل آن در این ماه افزایش معاملات اجاره پایان تابستان باشد.

تورم