به گزارش اکو ایران، روند تسهیلات دهی در بازار بین بانکی صعودی شده است. طبق داده های بانک مرکزی رشد تسهیلات دهی در بانک ها نسبت به ماه قبل بیشتر شده است.

براساس این آمار در دومین ماه پاییزی امسال، کل تسهیلات دهی بانک ها برابر با 4 هزار و 833 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته رشدی 33.6 درصدی داشته است. این در حالی است که در این مدت سرعت رشد سپرده ها اندکی پایین تر آمده است.

تسهیلات بانکی

اتفاق عجیب بانکی در میانه پاییز

به طور کلی رشد نقطه ای تسهیلات دهی در آبان ماه امسال نسبت به ماه قبل افزایشی 0.7 واحد درصدی را نسبت به ماه قبل داشته و صعودی شده است. این رقم در ماه قبل برابر با 32.9 درصد بوده است.

این در حالی است که حجم کل سپرده های بانکی در کشور برابر با 6 هزار و 531 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته رشدی 32 درصدی داشته است. این رشد نقطه ای در مهر ماه برابر با 32.8 درصد بوده و اکنون در نیمه پاییز 0.8 واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارت دیگر در حالی که تسهیلات دهی در کشور سرعت بیشتری گرفته در اولین ماه در سال جاری مسیر رشد نقطه ای سپرده ها و تسهیلات تغییر کرده و اکنون سرعت رشد حجم کل سپرده ها کم تر شده است.

اتفاقی که منجر به آن شده تا نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی به بالاترین سطح خود در بازه هفت ماهه رسیده و دومین رکورد این شاخص را در سال جاری ثبت کند.

رکورد مهم در نسبت تسهیلات به سپرده ها

در دومین ماه پاییزی در کشور حجم کل سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی برابر با 5 هزار و 863 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که است. 

بنابراین بررسی نسبت تسهیلات به این شاخص که همواره بانک مرکزی آن را به صورت یک متغیر مهم در گزارش آماری خود منتشر می کند در ابان 1401 به 82.3 درصد رسیده که در مقایسه با ماه های قبل رکورد هفت ماهه به شمار می آید.

در بررسی آمارهای سال جاری نیز مشاهده می شود که این نسبت دومین رکورد را در سال 1401 داشته و پس از فروردین ماه جایگاه دوم را داشته است. این رقم نسبت به سال قبل نیز 1.3 واحد درصد بالاتر بوده است.

دو متغیری که در این ماه نشان می دهد سهم سپرده ها رشد کمتری را در مقایسه با تسهیلات دهی داشته و در ماه گذشته درصد تسهیلات به سپرده ها رشد محسوسی را داشته است.

مهم تر از آن مسیر صعودی است که در این ماه ها اتخاذ شده و نشان می دهد به طور کلی حجم سپرده ها در کشور سرعت کمتری پیدا کرده است.

برخی معتقدند در صورتی که رشد این شاخص به معنای ورود پول به سایر بازارها  باشد می تواند در ادامه تورم زایی به همراه داشته باشد.اما آنچه مشهود است سرعت بالاتر تسهیلات دهی در این مدت بوده است.

تسهیلات بانکی