احسان راکعی، کارشناس حوزه بانکی عنوان می کند بانک‌ها برای وصول مطالبات، همان دارایی یا دارایی دیگر را جای وثایق تملیک می کنند و باعث رشد سر فصل دارایی‌ها می شوند که این روند به صورت چرخه ادامه می‌یابد و منجر به شکل گیری درآمد عملیاتی و شناسایی سود صوری می‌شود.