احسان راکعی پژوهشگر حوزه بانکی  این نکته را مطرح می کند که در سیستم بانکی کیفیت سودآوری مهم تر است و اینکه تعداد بانک هایی که سودآورند بیشتر از بانک هایی شده که زیان ده هستند، دلیل بر این نیست که اوضاع سیستم بانکی ما مساعد است.

وی معتقد است بانک ها عمدتا شکاف نقدینگی دارند و مستعد ورشکستگی هستند و خود را پشت سود هایی که شناسایی می کنند پنهان کرده اند.