به گزارش اکوایران، روند تعداد تراکنش های شاپرک در کشور مسیری نزولی پیدا کرده است. بانک مرکزی هر ماه، تراکنش های شاپرک را از حیث تعداد و حجم منتشر می کند. این داده ها مشتمل بر سه بخش هستند؛ اینترنت، موبایل و پایانه فروش.

اکنون آمارهای دی ماه منتشر شده و مشاهده می شود تعداد تراکنش های شاپرک در ایران 3 درصد کمتر از ماه قبل شده است.

شاپرک

افت تعداد تراکنش های شاپرک در دی ماه 1401

طبق آمارهای بانک مرکزی در دی ماه امسال، تعداد تراکنش ها در کشور برابر با 3 میلیارد و 655 میلیون عدد بوده که نسبت به ماه قبل خود در حدود 3 درصد کمتر شده است.

بررسی ها نشان می دهد از خرداد امسال تاکنون این کمترین میزان تعداد تراکنش در کشور بوده و در حداقل 8 ماهه قرار گرفته است. اکثر حجم تراکنش های شاپرک در این بررسی همواره از سمت اینترنت بوده است.

این در حالی است که البته در مقابل حجم تراکنش ها در کشور به لحاظ ارزشی مسیری صعودی را در این ماه ثبت کرده است.

رشد حجم تراکنش های شاپرک در دی ماه 1401

طبق داده های آماری درج شده در بانک مرکزی، حجم تراکنش های شاپرک در دی ماه امسال برابر با 845 هزار میلیارد تومان بوده است.

این روند در ادامه رشدهای ثبت شده در سه ماه اخیر قرار داشته و در اولین ماه زمستانی امسال در حدود 1.4 درصد بیشتر شده است.

این افزایش در حجم باوجود افت تعداد تراکنش‌ها در کشور نشاندهنده افزایش ارزش هر تراکنش در سامانه شاپرک بوده است.

رشد ارزش سرانه تراکنش های شاپرک در کشور

تقسیم حجم تراکنش ها بر کل تعداد تراکنش در هر ماه شاخصی از ارزش سرانه هر تراکنش قلمداد می شود. طبق داده های بانک مرکزی، به طور متوسط ارزش هر تراکنش در اولین ماه زمستان امسال در حدود 230 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 4.5 درصد رشد داشته و در بیشترین سطح ماهانه قرار گرفته است. اتفاقی که از تیرماه امسال تا کنون در مسیری صعودی قرار داشته است.

شاپرک