آغاز شیرین دارند چرا که منصوب بالادستی هستند و حکمشان را رییس جمهور امضا می‌کند. اما همین حکم و امضا به آنها وفا نمی‌کند و در هنگام بحران‌های ارزی و پولی، قربانی سیاستمداران می‌شوند.

شماره ۴۸۷ هفته‌نامه تجارت فردا در یک پرونده ویژه، نگاهی به رفت و آمد روسای کل بانک مرکزی در طول ۶۰ سال گذشته انداخته است؛ از ابراهیم کاشانی تا علی صالح‌آبادی.