به گزارش اکو ایران، روند اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه مسیر متفاوتی را در سال جاری ثبت کرده است. در این بازار دولت اوراق بدهی به مشتریان عرضه می کند و بابت فروش اوراق در بازار اولیه می تواند کسب درآمد کند. 

در همین رابطه در هفته منتهی به 18 بهمن ماه حجم خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه برابر با 2 همت بوده که بیشترین سطح را در بازه یک ماه و نیمه داشته است.

رکوردزنی در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

از ابتدای آذر 1401، 7 هزار و 730 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار فروخته شده که در این بین تا نیمه بهمن ماه بورسی ها هیچ مشارکتی نداشته اند. 

طبق داده های بانک مرکزی عموما فعالان بازار اولیه از مرحله بیست و هفتم حراج اوراق تاکنون بانک ها بوده اند که صددرصد خرید از دولت را عهده دار بوده اند.

این در حالی است که در این هفته ها، نرخ سود اوراق عرضه شده جهش قابل توجهی داشته است. این نرخ در بازار به همراه تاریخ سررسید از مهم ترین شاخص ها قلمداد می شود. هر چه که دولت در این بازارها نرخ سود را بالاتر برده و تاریخ سررسید کوتاه تری را منتشر کند  مشتریان رغبت بیشتری به خرید اوراق از دولت خواهند داشت.

در همین خصوص در این مقاطع نرخ سود اوراق اراد 120 و اراد 122 عرضه شده در بازار برابر با 23.95 درصد و 23.75 درصد بوده که بیشترین سطح در تاریخ برگزاری بازار اولیه بوده است. اما در هفته منتهی به 18 بهمن ماه و در مرحله سی و هشتم اتفاقی مهم به ثبت رسید؛ ورود دوباره فعالان بازار سرمایه در حراج اوراق بدهی

اوراق بدهی

خیز خرید اوراق بدهی در بورس

در هفته منتهی به 18 بهمن ماه امسال تنها بورسی ها از دولت اوراق خریده اند که آن هم از طریق پذیره نویسی بوده است. با وجود آن که در این هفته اوراق عرضه شده در بازار نرخ سود های بالایی داشته اما اراد 123 با تاریخ سررسید 4 ساله در بازار از مسیر پذیره نویسی فروخته شده است.

بررسی روند فعالان بازار اولیه نشان می دهد از مرحله بیست و هفتم تاکنون بورسی ها هیچ خریدی را از دولت نداشته اند. در هفته سی و هشتم حراج اوراق بدهی اما به یکباره فعالان بازار سرمایه به این بازار وارد شده و سطح درآمد دولت در این بازار را رشد دادند.

برخی معتقدند دلیل کاهش خرید اوراق از سوی مشتریان در این بازار می تواند چند دلیل مهم داشته باشد.

نخست وضعیت بد مالی در نهادهای مالی و در نظام بانکی کشور که موجب می شود در بازار اولیه سطح مشارکت این دسته از مشتریان کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر بالابودن نرخ سود در سایر اوراق عرضه شده در بورس عامل دیگری در جهت افت خرید بورسی ها ازدولت و در نهایت کاهش معاملات در بازار اولیه شده باشد.

اوراق بدهی