به گزارش اکو ایران، خاندوزی ، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری امروز خود در خصوص کنترل نقدینگی اعلام کرد رشد نقدینگی کشور در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1401 برابر با 34.1 درصد بوده است. 

محاسبات آماری در خصوص این شاخص نشان می دهد سرعت افزایش این متغیر مهم در اقتصاد کشور از پایان پاییز بیشتر شده است.

رشد 2.2 درصدی نقدینگی در دی ماه 1401

طبق داده های اعلام شده از سوی خاندوزی با استناد به داده های بانک مرکزی، نقدینگی دی ماه 1401 برابر با 6 هزار و 36 هزار میلیارد تومان محاسبه شده و 2.2 درصد نسبت به آذر ماه امسال بیشتر شده است. این افزایش به لحاظ مقداری برابر با 130 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. بررسی رشد ماهانه نقدینگی در این ماه نشان می دهد در این مقطع 0.5 واحد درصد سرعت رشد این شاخص مهم تورم ساز بیشتر از ماه قبل شده است.

این بررسی در حوزه سالانه نیز خبر از رشد داشته است.

photo_2023-02-21_20-33-12

رشد 34.1 درصدی نقدینگی در دی ماه 1401

مقایسه آمار نقدینگی در دی ماه امسال با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد رشد نقطه ای این شاخص برابر با 34.1 درصد بوده و از ماه قبل 0.7 واحد درصد بالاتر آمده است. در یک سال منتهی به دی ماه امسال، رشد نقدینگی به لحاظ مقدار معادل با هزار و 535 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بررسی رشد ماهانه و نقطه ای نقدینگی در این ماه نشان می دهد از هر دوجهت ماهانه و سالانه نقدینگی کشور در ابتدای زمستان امسال سیری صعودی داشته است. این در حالی است که البته مبنای این آمار گفته های خاندوزی در تغییر این شاخص تورم ساز بوده است. با این که استناد وی در اعلام این شاخص ها داده های بانک مرکزی بوده اما هنوز این نهاد آمارهای پولی را در وب سایت خود به روز نکرده است.