مشکلی که احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران آن را بی‌نظمی و نابسامانی در تخصیص ارز تعبیر می‌‌کند. او به این نکته نیز اشاره می‌کند که هیچ کدام از واردکنندگان منکر این نیستند که دولت با محدودیت‌هایی در تامین ارز روبرو است، اما آنچه در حال حاضر مشکل‌ساز شده به این موضوع باز می گردد که دولت در برخی مواقع به حد و نصاب‌های که اعلام می‌کند، پایبند نیست و این روند بی‌نظمی و نابسامانی در این بخش را به همراه دارد.   

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به این موضوع نیز اشاره می‌کند که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در حال برگشت به چارچوب در نظر گرفته شده هستیم و در صورتی که هماهنگی و همکاری میان بانک مرکزی، وزارت صمت و بخش خصوصی ادامه داشته باشد به مرور این مشکل برطرف خواهد شد.