اما ولی‌اله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید وضع ناترازی بانک‌ها از چیزی که خودشان تصور می‌کنند هم بدتر است. او بخشی از دارایی بانک‌ها در صورت حساب مالی‌شان را دارای‌های موهوم نام گذاری کرد.

از نظر سیف این بخش از دارایی بانک‌ها دچار بیش‌ارزیابی شده‌اند و همین موضوع سبب شده تا بانک‌ها درک درستی از وضعیت فعلی خود نداشته باشند.