علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز از یکی از دلایل رشد شدید قیمت ها در هفته گذشته و چگونگی تاثیر آن بر روند صعودی شاخص ها میگوید.