علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز این هفته، بررسی میکند که چطور تصمیمات بانک های مرکزی، دارایی های ریسکی را تحت تاثیر قرار داده اند.