به گزارش اکوایران؛ صنعت فلزات اساسی در ماه های اخیر به نسبت سایر صنایع بورسی با تغییرات کمتری در فروش ماهانه و درآمدزایی خود مواجه بوده است. شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد. دسته اول شرکت‌هایی هستند که به تولید فولاد مشغول‌اند و به اصطلاح فولادساز نامیده می‌شوند. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که در زمینه تولیدات فلزات اساسی دیگری فعالیت می‌کنند و آن‌ها را به اصطلاح، شرکت‌های فلزات رنگین می‌نامند.

فولادسازان صنعت فلزات اساسی در آذر ماه امسال 33 هزار و 159 میلیارد تومان فروش داشتند که 77 درصد فروش این صنعت را شامل می‌شود. فروش آذر ماه فولادسازان تنها یک درصد از فروش این مجموعه‌ها در آذر ماه سال قبل بیشتر بوده و 15 درصد به نسبت متوسط فروش ماهانه سال قبل و 8 درصد به نسبت متوسط فروش ماهانه امسال خودشان افزایش پیدا کرده است.

 در بین فولادسازان؛ نمادهای فوکا، فجهان و فخاس بیشترین افزایش فروش را به نسبت فروش آذر سال قبل داشتند. سه نماد فوکا، فلوله و ارفع نیز بیشترین افزایش فروش را در آذر ماه امسال به نسبت فروش ماهانه سال قبل داشته‌اند. نماد‌های فوکا، فپنتا و فجهان نیز بیشترین افزایش فروش را به نسبت متوسط فروش ماهانه سال جاری به ثبت رساندند. فروسیل، فجر و فماک نیز سه نمادی هستند که در بین فولادسازان با افت بیش از 40 درصدی در فروش آذر ماه امسال به نسبت آذر سال قبل مواجه بودند.

فروش ماهانه فلزات آذر10.25

شرکت‌های فلزات رنگین صنعت فلزات اساسی در آذر ماه امسال 9 هزار و 863 میلیارد تومان فروش داشتند که 23 درصد فروش این صنعت را شامل می شود. فروش آذر ماه امسال این شرکت‌ها 8 درصد کمتر از فروش آذر ماه سال قبلشان بوده و تنها 6 درصد به نسبت متوسط فروش ماهانه سال جاری و 2 درصد به نسبت متوسط فروش ماهانه سال قبل افزایش داشته است.

در میان این 16 نماد، فزر با 210 درصد، فاسمین با 198 درصد و چدن با 75 درص افزایش به نسبت فروش آذر ماه سال قبلشان پیش تاز بودند. فاسمین، فزر و فرآور نیز سه نمادی هستند که بیشترین افزایش فروش را به نسبت متوسط فروش ماهانه سال قبل و امسالشان داشته‌اند. سه نماد فرآور، فسرب و فالوم نیز بیشترین کاهش فروش را در آذر ماه امسال به نسبت آذر سال قبل تجربه کرده‌اند.

فروش ماهانه فلزاتت آذر10.25