احسان راکعی، پژوهشگر حوزه بانکی معتقد است که بانک مرکزی باید به وضعیت سیستم بانکی نیم نگاهی داشته باشد و این افزایش نرخ ها ممکن است در نهایت به خلق نقدینگی منجر شود.

راکعی این موضوع را هم عنوان می کند که قریب به اتفاق اکثر بانک ها در کشور از کمبود نقدینگی رنج می برند.