این نماد با توجه به کاهش سود خالص فصلی، یک رویه منفی را برای خود ثبت کرده است و از اواسط سال جاری نیز با افت در درآمد های عملیاتی دست و پنجه نرم می کند.

آریا با فروش ۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومانی در اردیبهشت ماه بهترین عملکرد در طول ماه های جاری را داشته و آبان ماه با فروش ۱ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومانی کمترین میزان فروش ماهانه را به ثبت رسانده است.