در میان نمادهای این گروه شرکت ذوب آهن اصفهان در بهمن ماه به درآمد فروش ۵۳۸۲ میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل ۴۷ درصد تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر ۴۵ درصدی را نشان می دهد. نماد ذوب بیشترین فروش خود را در همین ماه به ثبت رسانده است.

شرکت فولاد خوزستان نیز در بهمن ماه به درآمد فروش ۴۹۹۴ میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل و نسبت به میانگین ماه های پیشین خود با رشد روبرو شده است. بیشترین فروش نماد فخوز در خرداد ماه مقدار ۶۰۳۹ میلیارد تومان بوده است.

نمادهای فولاد و ارفع نیز با وجود رشدی نسبت به ماه قبل خود داشتند اما در نهایت نسبت به میانگین ماه های گذشته افت را تجربه کردند.