به گفته این کارشناس بازار گزارش های سه ماهه که رفته رفته راهی کدال می شوند نسبت به سال قبل وضعیت بهتری خواهند داشت. در کنار این بازگشایی نمادها پس از مجمع نیز می تواند بر جذابیت قیمت ها بیفزاید. از این رو می شود تا پایان شهریور انتظار یک روند مثبت اما آرام را داشت.