نماد ارفع بیشترین فروش خود را در اردیبهشت ماه داشته است و پس از آن رویه منفی در فروش شرکت دیده می شود. این نماد در مرداد ماه ۸۲۲ میلیارد تومان فروش داشته است و در شهریور ماه با فروش بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومانی توانست کمی از افت مرداد ماه را جبران کند.

نماد فجهان نیز بهار خوبی را سپری کرد؛ اما اوضاع در تابستان سال جاری برای این نماد سخت شد. وضعیت فروش فخاس، فجهان، فخوز و فسازان نیز در برنامه امروز چارسو بررسی شده است.