رسول سراییان مجری پروژه هد هد معتقد است این پروزه می تواند با تدوین بسته سیاستی، مسیر شرکت های معدنی و صنعتی را در این مسیر مشخص کند.