محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه در پنل تخصصی به اهمیت این موضوع پرداخت.